2021-03-26

Dotacja na kapitał obrotowy

Cermont Spółka z o.o., z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej , ul. Piotrkowska 10,97-371 Wola Krzysztoporska , NIP 771-27-88-962, na podstawie zawartej w 2020 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,  umowy o dofinansowanie projektu  – Umowa nr POIR.03.04.00-10-0269/20-00, otrzymała dofinansowanie w wysokości 130 410,64 zł na realizację Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 130 410,64 zł .
 
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi  130 410,64 zł.
 
Wkład własny wyniósł 0 zł.
 
Cel projektu -utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa .
Opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu- niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.
Cel wskazany w projekcie został osiągnięty w 100 %

Zobacz również

Newsletter

Follow us